Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> Д

Диспраксия - невъзможност или затруднения да се извършват волеви движения, които да са координирани във връзка с достигането на определена цел, като протичат с определена последователност.
Нарушението засяга планирането на “какво да се направи и как да се направи”.

Дислалия е нарушение на артикулацията, проявяващо се в липса, замяна или неправилно произнасяне на един звук или групи звукове. (Липса на р - аротацизъм, замяна на р с л - параротацизъм, неправилно изговаряне на р - гърлено, билабиално и т.н., или р + с-з + ш-ж +ц-ч).
Гласните при това не са увредени.

>>

Дислексията е навъзможност или специфични затруднения при четене. (Проблемите могат да бъдат на ниво буква, сричка, дума, изречение, текст).

Дисграфия е невъзможност или специфични затруднения за писане. Проблемите могат да бъдат на ниво буква, сричка, дума, изречение или текст.

>>

Джендер - това е специфичен набор от културни характеристики, които определят социалното поведение на жените и мъжете, техните взаимоотношения едни между други.

>>

Джендерни изследвания (Gender Studies) - това е изследователска и образорателна практика. В рамките на този подход се изучават въпросите на взаимодействие между мъжете и жените, както на ниво социум, така и в семейството, в личния живот.
Предмет на тези изследвания са джендерните отношения, различията и приликите между половете.

>>

Джендер психология - раздел в психологията, изучаващ характеристиките на джендерната идентичност на личността, детерминиращи социалното поведение на хората в зависимост от половата им принадлежност. Психологичните изследвания в тази област са насочени към сравнително изучаване на личностните характеристики при хората от мъжки и женски пол (Словарь гендерных терминов, 2002).

>>

Действие покрай /Acting out/ - Експресия на несъзнавани желания или импулси през действия покрай, през което съзнавано се избягва придружаващия афект. Несъзнаваната фантазия е вън от импулсивността на поведението, поради това гратифицирането на импулсите отново е забранено. Действието покрай включва хронично отстъпване от импулсите за избягване на напражението, което е резултат от отлагане на експресията

>>

Диспрозодия - нарушение на ритъма, на мелодията на речта.

| 1