Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> В (в)

Възприятие – своеобразно действие, насочено към обследване на възприемания обект и към създаване на негово подобие.

>>

Вътрешна валидност – за да се постигне такава всички условия в експеримента трябва да са същите както в изследваната ситуация, освен независимата променлива. За постигане на вътрешна валидност в експеримента трябва всички участници да бъдат поставени в еднакви условия. Т.е. експериментаторът да бъде сигурен, че нищо друго освен независимата променлива не влияе на зависимата. Това се постига чрез контрол върху всички външни променливи и чрез случайно подбиране на участници, които имат еднакъв шанс за участие във всякакви условия на всякакъв експеримент. Тази техника на случайно подбрани лица, за участие в експеримента позволява на изследователите да са почти сигурни, че различията в средите и индивидуалните различия на участниците ще повлияят върху условията на експеримента в равна степен. Но това никога не е сигурно, някои хора могат да повлияят повече от други върху експерименталната ситуация със способностите си или със знанията си. А тази възможнист е много сериозна на експерименталната сцена. Затова трябва да отчетем нивото на вероятност ( р - стойността ), това е статистическа стойност, която показва на изследователя доколко резултатите от експеримента му се дължат на случайност, а не на независимата променлива, която се изучава. Обикновено в науките, както и в социалната психология за статистически значими резултати се считат резултатите, които се дължат по-малко от 5 на 100 на случайни фактори. Ако резултатите от две провеждания на експеримента се различават повече отколкото сме очаквали от случайността, трябва да приемем, че тези различия са причинени от независимата променлива. Т.е стойността “р” ни показва доколко получените разични данни от експеримента се дължат на случайността и доколко на независимата променлива.

>>

Външна валидност – в стремежа си да контролираме добре вътрешните условия и да подберем подходящите хора, екперименталната ни ситуация може да стане прекалено изкуствена и далечна от реалния живот. Външната валидност е степента, в която резултатите от експеримента могат да се генерализират за други ситуации и други хора. Т.е степента, която можем да генерализираме ситуацията създадена от експериментатора към реалния живот и степента, в която можем да генерализираме хората участвали в експеримента към хората като цяло.

>>

Водеща репрезентативна система - (REPRESENTATIONAL SYSTEM PRIMACY) - система (отнасяща се до едно от петте чувства), която индивида систематично използва за обработка и организация на своя опит пред останалите. Тази система може да определя както личните качества на индивида, така и неговата способност към обучение.

(НЛП)

>>

Вторична изгода - (SECONDARY GAIN) - ситуация, когато някакво на пръв поглед отрицателно поведение в действителност изпълнява и положителна функция.

(От НЛП)

| 1