Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> П

Психологическата оценка може да бъде определена като процес на систематизиран обективен емпирически сбор на информация за интелектуалните функции, поведението или личността на индивида, достатъчна за прогнозиране и приемане на решение.

>>

Половото разстройство е нарушение или смущение на половата дейност и на половото взаимоотношение при хората, при това, тъй като половата дейност се осъществява винаги в рамките на някаква полова двойка, то половото разстройство е не само нарушение в личните физиологични функции на индивида, а е винаги и разстройство на взаимоотношенията между двамата партньори.

>>

Психически здрави индивиди – по Е. Маслоу, хора с висока степен на самоактуализация.

>>

Психологическият тест това е всяка процедура или метод, използвани за получаване на информация по време на процеса на оценка. Тестовете често биват разглеждани и като методи за сбор на образци на поведение в стандартизирани условия; резултатите им могат да бъдат обработени чрез математически методи за анализ на данни. Но когато става въпрос за тестиране, е необходимо да се отчитат нормите, стандартизацията, надеждността и валидността на тестовете.

>>

Проективни тестове, тестове за достиженията – метода на Роршах, ТАТ, тест за мотивацията за достижения на Хекхаузен и др.

>>

Психотерапия - всеки психологичен прийом, който се използва, за да се изразят позитивните промени на личността, в поведението или за подобряване на адаптивната способност на човека.

>>

Проекция /Projection/ - Възприемане и реагиране на неприемливи вътрешни импулсиеи и техните деривати, като неща които са вън от Аза. На психотично ниво този защитен механизъм има рамка на налудности за външната реалност /обикновено преследване/ и включва две възприятия на едно собствено чувство в друго и субсеквентно действие на възприятие /психотично параноидна налудност/. Импулсите могат да бъдат нагот от То или Суперегото , но могат да бъдат и подлежаща трансформация в този процес. Обаче, включително и при Фройдовия анализ за параноидната проекция, хомосексуалните либидинални импулси за трансформирани в омраза и тогава проектирани върху обектите, като неприемливи хомосексуални импулси.

>>

Пасивно-агресивно поведение / Passive-aggressive behavior/ - Експресира се агресия върху другите индиректно, чрез пасивност, мазохизъм и обръщане към себе си. Манифестирането на пасивно-агресивно поведение включва провали, отлагане и заболяване, което въздейства на другите повече, отколкото на самия индивид.

>>

Перцептрони - компютърни модели на невронни мрежи. (Понятието най-напред е било използвано от F. Rosenblatt през 1957 година.

>> Перверзия

Сексуални перверзии - (F66) устойчиви патологични извращения на половото влечение, отнасящи се до обекта на неговата насоченост (животни, деца) или до способа на неговото удовлетворение.

| 1